Algemene verkoop- en veilingvoorwaarden faillissement veilingen veilinghuis bouwman

1.  De verkoop geschiedt uitsluitend per bank, pin of contant geld* met een opgeld van 30%, zegge dertig procent, inclusief geldende B.T.W., de verkochte goederen worden inclusief B.T.W. verkocht tegelijk met de koopsom en tegen kwitantie van verkopende partij, zonder enige korting of inhouding. Bij voorkeur per bank of pin betalen. Contanten worden alleen ontvangen tot een totaalbedrag van € 1.000,00 inclusief het opgeld. Contanten alleen in euro’s en maximaal in biljetten van € 100,00. AUTO’S alleen per bank overschrijving niet contant.

2. Alle goederen worden gekocht in de toestand, waarin het te verkopen zich op het ogenblik van de toewijzing bevindt. Veilingen worden zowel online als live in de zaal georganiseerd. Bij online veilingen kan er 1 minuut verlengtijd worden toegepast bij biedingen in de laatste minuut.

3. Omschrijvingen in de catalogus en alle inlichtingen, schriftelijk of mondeling gegeven, worden geacht naar beste weten van de zijde van verkoopster gedaan te zijn en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op verkoopster en tot onttrekking aan de plichten van de koper om de goederen tot zich te nemen en te betalen, zijnde de koper in de gelegenheid zich op de kijkdagen te vergewissen omtrent de aard en de toestand van het te verkopen goed en zich op de hoogte kan stellen van eventuele gebreken en of beschadigingen welke niet met naam en toenaam in de catalogus worden vermeld. Veilinghuis Bouwman of de betreffende Curator heeft te allen tijde het recht een kavel terug te trekken uit een veiling zonder aanleiding of reden van opgaaf aan bieder of koper.

4. Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen voor rekening en risico van de koper en is elke reclame uitgesloten.

5. De verkoopster heeft het recht bij de toewijzing van elke koop terstond gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen; bij weigering wordt zodanige koop onmiddellijk her veilt en het bod van de nalatige bieder niet weder aangenomen.

6. De verkoopster houdt zich het recht voor om het verkochte niet af te geven zonder betaling.

7. Ieder wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en de koper zal zich nimmer op zijn lastgever kunnen beroepen.

8. De verkoopster houdt zich het recht voor, kopen niet te gunnen of op te houden en namens kopers of verkopers c.q. overige/derden biedingen uit te brengen.

9. Indien de verkochte goederen niet afgehaald zijn binnen de gestelde termijn, zo is de koper door dit feit in gebreke en heeft de verkoopster het recht zonder enige verdere ingebrekestelling de koop als nietig en ontbonden te beschouwen.

10. De verkoopster heeft het recht de kopen, welke niet afgehaald zijn, onmiddellijk of later in het openbaar of uit de hand te verkopen, de nalatige koper blijft echter aansprakelijk voor een mindere opbrengst en voor de kosten van verkoop, terwijl hij geen aanspraken op meerdere opbrengst kan maken.

11. Indien bij een toewijzing van een koop twee of meerdere personen tegelijk aan het bod zijn of moeilijkheden rijzen over de toewijzing of anderszins, bv. over de uitleg van plaatselijke gebruiken of bedingen of vergissingen van de afslager beslist hierover de notaris of deurwaarder ten overstaande van wie de veiling wordt gehouden en heeft hij in ieder geval het recht de koop terstond opnieuw te doen her veilen met dezelfde rechten.

12. De verkoopster houdt zich het recht voor de volgorde der verkoping te wijzigen en nummers bijeen te voegen of te splitsen of nummers te laten uitvallen.

13. Alle goederen worden naar beste weten en kunnen geveild, doch zonder enige aansprakelijkheid voor de naam of signatuur van de maker of ontwerper aan wie het goed wordt toegeschreven.

14. De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de voorwaarde van verkoop of met de ter plaatse bestaande gebruiken.

15. De goederen dienen zoals staan vermeld op de website en advertenties van verkoper uiterlijk binnen gestelde termijn te zijn afgehaald na beëindiging van de veiling. Gekochte goederen die na de veiling niet binnen de gestelde termijn zijn opgehaald, worden voor rekening en kosten van koper in opslag gehouden voor € 50,– excl. B.T.W. per dag per kavelnummer en voor de te demonteren verkochte goederen en opstellingen zal tevens ontkoppeling, demontage en transport voor rekening en kosten van koper worden opgevoerd op basis van werkelijke kosten maar minimaal € 1.000,00 excl. B.T.W. en rechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

16. De verkoopster is niet bereid tot terugname van de door koper aangekochte goederen.

17. De koper dient zelf zorg te dragen voor transportmiddelen t.b.v. afvoer van en op locatie. Tevens dient de koper zelf zorg te dragen voor het ontkoppelen van eventuele vaste opstellingen en eventuele vaste aansluitingen af te doppen.

18. De verkoopster begeleid de koper naar zijn gekochte goederen, maar helpt niet met demonteren en transporteren. De verkoopster kan de koper opdracht geven te wachten totdat verkoopster in gelegenheid is tot begeleiding naar gekochte goederen. Het is de koper verboden zonder aanmelding aan verkoopster op afhaal locatie zonder begeleiding goederen af te voeren.

19. Elke (aspirant) koper kan alleen bieden doormiddel van registratie op de website(s) van verkoopster en/of schriftelijk door aanmelding bij live veiling ter plaatse voorafgaand aan de veiling en zich conformeert aan de Algemene Verkoop- en Veiling Voorwaarden van verkoopster. Tevens dient koper de registratie naar waarheid in te vullen, verkoopster kan om legitimatie vragen. Koper garandeert juistheid, correctheid van registratie.

20. Verkoopster kan aanvullende informatie en bijzondere voorwaarden van toepassing verklaren in het algemeen en/of specifiek voor een bepaalde veiling. Bij tegenstrijdigheid tussen deze aanvullende informatie en de Algemene Verkoop- en Veiling Voorwaarden, prevaleert de aanvullende informatie.

21. Indien er sprake is van gelijke bieding, gaat zaalbieder altijd voor op internet voorbieder/schriftelijke voorbieder. Bij online veilingen

22. Private en auteurrechtelijke zaken; De verkoper is gerechtigd foto, video en geluid opnamen te maken, voorafgaand aan tijdens en na afloop van de veiling en deze naar eigen goeddunken te gebruiken en openbaar te maken. Dit is voor en door (aspirant) kopers ten strengste verboden.

Privacyverklaring Veilinghuis Bouwman te Brummen
In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming die per 25 mei in werking is getreden, informeren wij u hoe Veilinghuis Bouwman omgaat met uw persoonsgegevens. Welke gegevens verwerkt Veilinghuis Bouwman. Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam. Geslacht. Bedrijf. Adresgegevens. Telefoonnummer. E-mailadres en Iban nummer. We kunnen niet controleren of een bezoeker die via de website is aangemeld 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@veilinghuisbouwman.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom Veilinghuis Bouwman uw gegevens nodig heeft.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doelen: Registratie van aankopen en biedingen. Registratie van verkopen. Uitbetaling van ingebrachte goederen. Verzenden van onze uitnodigingen en nieuwsbrieven. Om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang bewaart Veilinghuis Bouwman uw gegevens? Veilinghuis Bouwman zal uw persoonsgegevens in ieder geval bewaren gedurende de bewaartermijnen van de Nederlandse wetgeving en zo veel langer als nodig is om goede service te kunnen leveren.

Met wie deelt Veilinghuis Bouwman uw gegevens? Veilinghuis Bouwman verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden. Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek | Cookies | Veilinghuis Bouwman gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Op schriftelijk verzoek is het mogelijk uw persoonsgegevens in te zien en/of aan te passen. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kunt u vragen om uw persoonsgegevens te wissen mits de wet dit toelaat.

Beveiliging. Veilinghuis Bouwman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op via info@veilinghuisbouwman.com