Algemene veilingvoorwaarden Vintage Toys

 1. De betaling geschiedt uitsluitend bij afhalen aankopen contant en of per pin met een opgeld van 30%, zegge dertig procent, inclusief B.T.W., tegelijk met de koopsom ten kantore te betalen, in handen en tegen kwitantie van verkoopster in gangbare en wettelijke betaalmiddelen, enige korting of inhouding.
 2. De betaling geschiedt uitsluitend bij toezending per post vooraf per bank/giro te worden overgemaakt op Banknummer NL69 RABO 0313 6754 73. U ontvangt een pro-forma nota per email. Alle goederen worden gekocht in de toestand, waarin het te verkopende zich op het ogenblik van de toewijzing bevindt.
 3. Omschrijvingen in de catalogus en alle inlichtingen, schriftelijk of mondeling gegeven, worden geacht naar beste weten van de zijde van verkoopster gedaan te zijn en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op verkoopster en tot onttrekking aan de plichten van de koper om de goederen tot zich te nemen en te betalen, zijnde de koper in de gelegenheid zich op de kijkdagen te vergewissen omtrent de aard en de toestand van het te verkopen goed en zich op de hoogte kan stellen van eventuele gebreken en of beschadigingen welke niet met naam en toenaam in de catalogus worden vermeld.
 4. Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen voor rekening en risico van de koper en is elke reclame uitgesloten.
 5. De verkoopster heeft het recht bij de toewijzing van elke koop terstond gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen; bij weigering wordt zodanige koop onmiddellijk herveild en het bod van de nalatige bieder niet weder aangenomen.
 6. De verkoopster houdt zich het recht voor om het verkochte niet af te geven zonder betaling.
 7. Ieder wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en de koper zal zich nimmer op zijn lastgever kunnen beroepen.
 8. De verkoopster houdt zich het recht voor, kopen niet te gunnen of op te houden en namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen.
 9. Indien de verkochte goederen niet afgehaald zijn binnen de gestelde termijn, zo is de koper door dit feit in gebreke en heeft de verkoopster het recht zonder enige verdere ingebrekestelling de koop als nietig en ontbonden te beschouwen.
 10. De verkoopster heeft het recht de kopen, welke niet afgehaald zijn, onmiddellijk of later in het openbaar of uit de hand te verkopen, de nalatige koper blijft echter aansprakelijk voor een mindere opbrengst en voor de kosten van verkoop, terwijl hij geen aanspraken op meerdere opbrengst kan maken.
 11. Indien bij een toewijzing van een koop twee of meerdere personen tegelijk aan het bod zijn of moeilijkheden rijzen over de toewijzing of anderszins, bv. over de uitleg van plaatselijke gebruiken of bedingen of vergissingen van de afslager beslist hierover de notaris of deurwaarder ten overstaande van wie de veiling wordt gehouden en heeft hij in ieder geval het recht de koop terstond opnieuw te doen her veilen met dezelfde rechten.
  a. Bij gelijke bieding van zowel schriftelijk/online als de op dat moment aanwezige zaalbieder tijdens de veiling krijgt bij afslag van het geboden kavel de op moment live aanwezige zaalbieder het kavel altijd toegewezen.
 12. Looptijd van online veilingen kunnen per veiling verschillen wanneer u een bod in de laatste minuut plaatst kan er extra tijd worden toegevoegd.
 13. De verkoopster houdt zich het recht voor de volgorde der verkoping te wijzigen en nummers bijeen te voegen of te splitsen of nummers te laten uitvallen.
 14. Alle goederen worden naar beste weten en kunnen geveild, doch zonder enige aansprakelijkheid voor de naam of signatuur van de maker of ontwerper aan wie het goed wordt toegeschreven.
 15. De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de voorwaarde van verkoop of met de ter plaatse bestaande gebruiken.
 16. De goederen dienen uiterlijk een week na de veiling te zijn afgehaald, of anders bepaald in orde van veiling. Gekochte goederen die een week na de veiling niet zijn opgehaald worden voor rekening en kosten van koper in opslag gehouden voor €10,– per dag per kavelnummer.
 17. Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde goederen in de catalogus uitgesloten is in afwijking van het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4 de veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van twee weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien de gebreken of de juiste omschrijving aan de op het ogenblik van toewijzingen bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling aan het publiek werd medegedeeld. De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij de toewijzing bevond. Echter de eventuele verzendkosten zijn en blijven voor rekening van de koper.
  a. Aansprakelijkheid verpakken voor verzenden van meerdere items in een kavel is voor koper. Verzenden van meerdere items samengevoegd in een kavel zullen wij te allen tijde met zorg in-verpakken bij eventuele beschadigingen en breuk is het veilinghuis hiervoor nooit aansprakelijk.
 18. Staat vermeld omschreven kavels.
  NRFB – Nooit uit de verpakking geweest.
  Mint – Perfecte conditie/onbespeeld.
  Near Mint – Bijna perfect.
  Excellent – Voorzichtig/weinig gebruikt kleine onvolkomenheden.
  Good Plus – Gebruikt met onvolkomenheden, wel compleet en origineel.
  Good – Gebruikt met opvallende onvolkomenheden wel compleet.
  Fair – Veel slijtage met grote onvolkomenheden.

De te veilen kavels proberen wij zo juist mogelijk te omschrijven. Veilinghuis Bouwman draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Privacyverklaring Veilinghuis Bouwman te Brummen
In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming die per 25 mei in werking is getreden, informeren wij u hoe Veilinghuis Bouwman omgaat met uw persoonsgegevens. Welke gegevens verwerkt Veilinghuis Bouwman.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam. Geslacht. Bedrijf. Adresgegevens. Telefoonnummer. E-mailadres en Iban nummer.
We kunnen niet controleren of een bezoeker die via de website is aangemeld 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@veilinghuisbouwman.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom Veilinghuis Bouwman uw gegevens nodig heeft.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doelen:
Registratie van aankopen en biedingen. Registratie van verkopen. Uitbetaling van ingebrachte goederen. Verzenden van onze uitnodigingen en nieuwsbrieven. Om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang bewaart Veilinghuis Bouwman uw gegevens? 
Veilinghuis Bouwman zal uw persoonsgegevens in ieder geval bewaren gedurende de bewaartermijnen van de Nederlandse wetgeving en zo veel langer als nodig is om goede service te kunnen leveren.

Met wie deelt Veilinghuis Bouwman uw gegevens? 
Veilinghuis Bouwman verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden. Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek | Cookies | 
Veilinghuis Bouwman gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 
Op schriftelijk verzoek is het mogelijk uw persoonsgegevens in te zien en/of aan te passen. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kunt u vragen om uw persoonsgegevens te wissen mits de wet dit toelaat.

Beveiliging. 
Veilinghuis Bouwman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op via info@veilinghuisbouwman.com