Algemene veilingvoorwaarden

 1. De betaling geschiedt uitsluitend bij afhalen aankopen contant en of per pin met een opgeld van 29%, zegge negenentwintig procent, inclusief B.T.W., tegelijk met de koopsom ten kantore te betalen, in handen en tegen kwitantie van verkoopster in gangbare en wettelijke betaalmiddelen, enige korting of inhouding.
 2. De betaling geschiedt uitsluitend bij toezending per post vooraf per bank/giro te worden overgemaakt op Banknr. NL69 RABO 0313 6754 73 U ontvangt een pro-forma nota per email. Alle goederen worden gekocht in de toestand, waarin het te verkopende zich op het ogenblik van de toewijzing bevindt.
 3. Omschrijvingen in de catalogus en alle inlichtingen, schriftelijk of mondeling gegeven, worden geacht naar beste weten van de zijde van verkoopster gedaan te zijn en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op verkoopster en tot onttrekking aan de plichten van de koper om de goederen tot zich te nemen en te betalen, zijnde de koper in de gelegenheid zich op de kijkdagen te vergewissen omtrent de aard en de toestand van het te verkopen goed en zich op de hoogte kan stellen van eventuele gebreken en of beschadigingen welke niet met naam en toenaam in de catalogus worden vermeld.
 4. Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen voor rekening en risico van de koper en is elke reclame uitgesloten.
 5. De verkoopster heeft het recht bij de toewijzing van elke koop terstond gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen; bij weigering wordt zodanige koop onmiddellijk herveild en het bod van de nalatige bieder niet weder aangenomen.
 6. De verkoopster houdt zich het recht voor om het verkochte niet af te geven zonder betaling.
 7. Ieder wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en de koper zal zich nimmer op zijn lastgever kunnen beroepen.
 8. De verkoopster houdt zich het recht voor, kopen niet te gunnen of op te houden en namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen.
 9. Indien de verkochte goederen niet afgehaald zijn binnen de gestelde termijn, zo is de koper door dit feit in gebreke en heeft de verkoopster het recht zonder enige verdere ingebrekestelling de koop als nietig en ontbonden te beschouwen.
 10. De verkoopster heeft het recht de kopen, welke niet afgehaald zijn, onmiddellijk of later in het openbaar of uit de hand te verkopen, de nalatige koper blijft echter aansprakelijk voor een mindere opbrengst en voor de kosten van verkoop, terwijl hij geen aanspraken op meerdere opbrengst kan maken.
 11. Indien bij een toewijzing van een koop twee of meerdere personen tegelijk aan het bod zijn of moeilijkheden rijzen over de toewijzing of anderszins, bv. over de uitleg van plaatselijke gebruiken of bedingen of vergissingen van de afslager beslist hierover de notaris of deurwaarder ten overstaande van wie de veiling wordt gehouden en heeft hij in ieder geval het recht de koop terstond opnieuw te doen her veilen met dezelfde rechten.
  a. Bij gelijke bieding van zowel schriftelijk/online als de op dat moment aanwezige zaalbieder tijdens de veiling krijgt bij afslag van het geboden kavel de op moment live aanwezige zaalbieder het kavel altijd toegewezen.
 12. De verkoopster houdt zich het recht voor de volgorde der verkoping te wijzigen en nummers bijeen te voegen of te splitsen of nummers te laten uitvallen.
 13. Alle goederen worden naar beste weten en kunnen geveild, doch zonder enige aansprakelijkheid voor de naam of signatuur van de maker of ontwerper aan wie het goed wordt toegeschreven.
 14. De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de voorwaarde van verkoop of met de ter plaatse bestaande gebruiken.
 15. De goederen dienen uiterlijk een week na de veiling te zijn afgehaald, of anders bepaald in orde van veiling. Gekochte goederen die een week na de veiling niet zijn opgehaald worden voor rekening en kosten van koper in opslag gehouden voor €10,– per dag per kavelnummer.
 16. Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde goederen in de catalogus uitgesloten is in afwijking van het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4 de veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van twee weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien de gebreken of de juiste omschrijving aan de op het ogenblik van toewijzingen bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling aan het publiek werd medegedeeld. De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij de toewijzing bevond. Echter de eventuele verzendkosten zijn en blijven voor rekening van de koper.
  a. Aansprakelijkheid verpakken voor verzenden van meerdere items in een kavel is voor koper. Verzenden van meerdere items samengevoegd in een kavel zullen wij te allen tijde met zorg in-verpakken bij eventuele beschadigingen en breuk is het veilinghuis hiervoor nooit aansprakelijk.
 17. Staat vermeld omschreven kavels
  NRFB – Nooit uit de verpakking geweest.
  Mint – Perfecte conditie/onbespeeld.
  Near Mint – Bijna perfect.
  Excellent – Voorzichtig/weinig gebruikt kleine onvolkomenheden
  Good Plus – Gebruikt met onvolkomenheden, wel compleet en origineel.
  Good – Gebruikt met opvallende onvolkomenheden wel compleet.
  Fair – Veel slijtage met grote onvolkomenheden.

De te veilen kavels proberen wij zo juist mogelijk te omschrijven.
Veilinghuis Bouwman & Bouwman draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.